๑๓:๐๐ น. ๑๙/๑๐/๒๕๖๔
นอภ.และนายกกิ่งกาชาดอำเภอรับมอบหมายเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ในตำบลตาลเนิ้ง

https://tinyurl.com/sbk4xp98 คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
จิตติศักดิ์ วัฒน์วันทนา รายงานข่าว


๐๙:๐๐ น. ๑๙/๑๐/๒๕๖๔
อำเภอสว่างแดนดิน มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และคณะ ตรวจแนะนำผู้ประกอบการฯบริเวณตลาดนัด ภายในสนามบินเก่าฯ

https://tinyurl.com/b3a3kud5 คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
จิตติศักดิ์ วัฒน์วันทนา รายงานข่าว

๑๐:๓๐ น. ๑๗/๑๐/๒๕๖๔
นายอำเภอและนายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดินออกมอบถุงยังชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้นำชุมชน และอสม.

https://tinyurl.com/m4kfck9d คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
จิตติศักดิ์ วัฒน์วันทนา รายงานข่าว

๑๕:๐๐ น. ๑๗/๑๐/๒๕๖๔
รพร. สว่างแดนดินเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน

https://tinyurl.com/t36ucf3s คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
จิตติศักดิ์ วัฒน์วันทนา รายงานข่าว

๐๙:๐๐ น. ๑๕/๑๐/๒๕๖๔
ตรวจรับ-จัดเตรียมแพ็คถุงยังชีพสภากาชาดไทย เพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-๑๙

https://tinyurl.com/3hj8fye2 คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
จิตติศักดิ์ วัฒน์วันทนา รายงานข่าว

๑๐:๐๐ น. ๑๕/๑๐/๒๕๖๔
อำเภอสว่างแดนดิน ร่วมมอบบ้านโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๔

https://tinyurl.com/apbveycv คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
จิตติศักดิ์ วัฒน์วันทนา รายงานข่าว

๑๓:๐๐ น. ๑๕/๑๐/๒๕๖๔
อำเภอสว่างแดนดินเปิดกิจกรรมหน่วยฉีดวัคซีน"ชิโนฟาร์ม"พระราชทาน

https://tinyurl.com/m6tyf7x9 คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
จิตติศักดิ์ วัฒน์วันทนา รายงานข่าว